Tüzük

ETİMESGUT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde :1-Derneğin Adı Etimesgut Belediye Spor Kulübü Derneği’dir kısa adı E B S K dur. (Bu tüzükte sadece “KULÜP” olarak anılacaktır.)

Madde :2-Derneğin Merkezi Etimesgut’tadır. Şubesi yoktur.

KULÜBÜN RENKLERİ

Madde 3- Kulübün renkleri Siyah Beyaz Yeşil Turuncu dur.

 

KULÜBÜN AMACI VE FAALİYETLERİ

Madde 4-

Kulübün amacı, Atatürk ilkelerine, gençlik ve spor ile ilgili düşüncelerine uygun biçimde Türk sporunun gelişmesine yardımcı olmak, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlanmak, kulübe mensup sporcuların ruhen, fikren ve bedenen eğitilmesini ve sporcu olarak yetiştirilmesini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara katılmaktır.

a-Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için, çalışma konularını ve yürütülecek spor dallarını yürürlükteki spor hareketlerinden sorumlu Devlet Kuruluşlarının Yönetmeliklerine göre kurulunca belirlenir.

b-Çalışma biçimleri

Dernek Genel Kurulu ve yönetim Kurulunca saptanacak konularda toplantılar, konferanslar balolar müsamereler, paneller ve benzeri Eğitim çalışmaları düzenlenir.

Düzenlenecek her türlü spor yarışmalarına katılabilir, yarışmalar düzenleyebilir.

Yurt dışındaki spor yarışmalarına katılabilir uğraştığı spor dalları ve konuyla ilgili her türlü toplantılara temsilci gönderebilir. Ayrıca kulüp edinebilir. Lokal açabilir.

Kulübün katılacağı spor dallarını yetkili devlet kuruluşlarının yönetmeliklerine göre yönetim kurulu belirler.

 

Madde 5-

     KULÜBÜN KURUCULARI

 • Kuruluş tarihi : 1954
 • MUHLİS VARLIKLI  : Bucak Müdürü-Etimesgut –ANKARA ,Tabiyeti:TC
 • VASİF GİRŞİN : Polis Memuru-Etimesgut-Ankara-Yeni Mh.No:B de Etimesgut

ANKARA, Tabiyeti :TC

 • BENÇET DONAT  : Atölye Şefi MKE Uçak Fabrikası Tabiyeti :TC
 • MUSTAFA ÖZCAN :Uzman Teknisyen Etimesgut Radyo İstasyonu Etimesgut ANKARA

Tabiyeti :TC

 • HAKKI ERDEM : Memur 2 Köprübaşı No:16 Etimesgut ANKARA Tabiyeti :TC
 • TEVFİK BAŞOK  : İşçi Hv Dikimevi Etimesgut ANKARA Tabiyeti :TC
 • KERİM ANILMAK     : Esnaf Gülşehir Kıraathanesi İstasyon arkası Etimesgut-ANKARA

Tabiyeti: TC

 • ŞAKİR KARADAYI : Memur Etimesgut ŞAKİR KARADAYI : Memur Etimesgut Yenimahalle

No B Etimesgut ANKARA Tabiyeti  : TC

 

 

YASAK FAALİYETLER

Madde 6- Dernek siyasi faaliyette bulunamaz, kanun ve mevzuat hükümlerine göre dernekler için yasak sayılan faaliyetlerde bulunamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK ŞARTLARI-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 7- Derneğin iki türlü üyesi vardır.

 • Asıl üye
 • Fahri (onursal) üye

 

 • ASİL ÜYE KOŞULLARI
  1. C vatandaşı olmak
  2. 18 yaşını bitirmiş medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmak
  3. Kanuni haklardan yasaklanmamış olmak
  4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla ağır hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı –evrakta sahtecilik-kanuna aykırı dernek kurma ve yönetme suçlarından herhangi birinden hüküm giymemiş bulunmak ve kaydı açık en az beş yıllık iki asil üye tarafından verilen yazılı referansı ile üyeliğe müracaat etmiş olmak
 • FAHRİ (ONURSAL) ÜYE KOŞULLARI
  1. Derneğin amaç ve çalışmaları konusunda önemli hizmetleri ile tanınmış olmak
  2. Derneğe maddi ve manevi yardımlarda bulunmak
  3. Asıl üyelik şartlarını taşımak ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olmak
  4. Onursal üye olabilecek kişiler, ya kendileri başvuruda bulunur ya da kulüp üyelerinden bir veya birkaçı tarafından isimleri bildirilerek tespit edilir.
  5. Onursal üyeler genel kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar.

 

ASIL ÜYELİĞE KABUL KOŞULLARI

Madde 8-

 • Asli üye olmak için başvuran kişiler;
 • Basılı başvuru dilekçesini doldurmak;
 • Doğruluğunu imzası ile belirtmek;
 • Kaydı açık iki asli üye tarafından başvurusu desteklenmiş olmak zorundadırlar.

 

Üyeliğe kabul yönetim kurulu kararı ile olur.

ONURSAL (FAHRİ) ÜYE YETKİLERİ

Madde 9-

 • Genel kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında tavsiyelerde bulunmak
 • Yönetim kurulu sportif, idari ve teknik konularında yardımcı olmak

 

GİRİŞ VE YILLIK AİDAT

Madde 10-

                Kulübe yeni üye kayıtları için giriş ücreti olarak 50,00 TL yıllık aidat olarak 50,00 TL ödenmesi  gerekmektedir. Üyelerin yıllık aidat tutarını en geç 31 Aralık tarihinde ödemeleri gerekeceğinden ödenmemesi halinde üyelikten çıkarılma yetkisi Yönetim Kuruluna ait olacaktır. Ayrıca giriş ücreti ve yıllık aidat miktarını tespit etme ve değiştirme yetkisi de Genel Kuruluna aittir.

 

ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

Madde 11-

                Üyelik talebi kabul edilen kimseye, kulübe giriş ücretini ve o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süreçte gereken ödeme yapılmazsa, üyelik talebinin kabulü, kendiliğinden kalkar.

                Süresi içinde giriş ücretini ve aidatını ödeyenlerin dosyası yönetim kuruluna gönderilir. Yönetim kurulunca dosyada tüzüğe aykırılık veya noksanlık görülürse, tüzüğe aykırılığın giderilmesi veya noksanlığın tamamlanması yetkili kurul veya görevliden istenir.

                Dosyada tüzüğe aykırılık veya noksanlık bulunmazsa veya bu eksiklikler giderilmiş olursa, üyeliğe kabul edilen kimse yetkili kurul tarafından ÜYE KÜTÜĞÜ’ ne kaydedilir.

Üyeliğe kaydedilen kişi, kabul tarihinden itibaren kulüp üyesi sıfatını kazanır.

 

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

Madde 12-

                Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel kurula katılma hakkı olan ve üyenin, tüzükte öngörülen şekil ve şartlar dairesinde seçme ve seçilme hakkı vardır. Üyeler kulübün birden fazla organına seçilemezler.

                Her üye;

Üyelik sıfatından doğan tüm vecibelerini yerine getirmekle, kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla, vecibe ve görev ifasında, hakların kullanılması ve borçların edasında iyi niyet kaidelerine uygun hareket etmekle, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Üyeler, kulübün tesis ve faaliyetlerinden tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre hareket ederler.

                Nev’ i niteliği ve kapsamı itibariyle kulübün sportif konularının alanı içinde faaliyet gösteren bir spor kulübünde sportif veya idari görev almak isteyen her üye, yönetim kurulunun yazılı müsaadesini almak zorundadır. Yönetim kurulunca verilen izin, yıllık müsabaka mevsimi sona ermeden geri alınamaz. Her ne sebeple olursa olsun kulübe borçlu olup da, verilen 30 günlük süre içinde, makul ve meşru bir mazereti olmaksızın borcunu ödemeyenler kulüpten üyeliğinden  çıkarılır.

ÜYELİĞE KABUL

Madde 13-

                Kulübe, her yıl başvuru sayısına sınırlama getirmeksizin yeni üye alınabilir. Ancak üye tarafından yapılan ve tüm koşulları içeren başvuru üye olduğu anlamına gelmez. Bu konuda karar verme yetkisi yönetim kurluna aittir.  Diledikleri takdirde; Cumhurbaşkanlığı, TBMM başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık, Genel Kurmay başkanlığı, ordu ve Kuvvet Komutanlığı, Belediye Başkanlığı gibi toplumda üst düzeyde görev yapmış ve yapmakta olan ve Etimesgut Belediye Spor Kulübü sevgisiyle temayüz etmiş, kulübe faydalı olacak kişiler üye kabul edilebilir. Bu kimseler hakkında tüzüğün askı ve sicil ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Üyelik talebi gelecek yıl için kazanılmış hak sağlamaz.

ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

Madde 14-

                Kulüp üyeliği, kulüpten çıkma veya çıkarılma halinde sona erer.

 • Üyelikten çıkma

Her üye, yönetim kuruluna yazı ile bildirilmek sureti ile üyelikten çıkar. Ayrıca üyenin ölümü halinde veya medeni haklarını kullanma ehliyetinin kaybedilmesi durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.

 • Üyelikten çıkarılma
 • Üye olma hakkını kaybedenler
 • Kulübe olan borcunu ödememiş olanlar, yönetim kurulu kararı ile
 • Tüzük hükümlerine göre kulüpten ihracı gerektiren bir fiil işleyen, Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Kulüpten çıkarılan üyenin kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yönetim kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan, ihracın kaldırılmasını talep hakkı vardır.

                İhracın kaldırılması talebi, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurula sunulur.

                Disiplin kurulu tarafından verilmiş olan çıkarılma kararına yapılan itiraz sonrası, genel kurul doğrudan doğruya ihracı kaldırır veya tasdik eder.

                Genel kurulda, disiplin kurulu tarafından verilen ihraç kararının kaldırılması halinde dosya, yenide görüşülmek üzere disiplin kuruluna sevk edilir.

                Dosyanın genel kurula ikinci defa gelmesi halinde alınacak karar kesindir.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULÜBÜN ORGANLARI

MADDE 15-

                Kulübün organları

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Disiplin Kurulu

                Olmak üzere 4 kuruldan ibarettir.

GENEL KURUL

Madde 16-

                Genel kurul, asıl üyelerden teşekkül eden kulübün en yetkili organıdır.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olma üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul 3 yılda bir haziran ayında toplanır. Toplantıya çağrıyı yönetim kurulu yapar. Kulübün tüzüğüne göre genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahip üyeleri en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise ikinci toplantının günü saati ve yeri de ilanda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz.

                Toplantı geri bırakıldığı takdirde ikinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır.

 

TOPLANTI DÜZENİ

Madde 17-

                Olağan Genel Kurul toplantılarının gündemi yönetim kurulunca tespit edilir. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel kurulda gündem dışı maddelerin görüşülmesi toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 unun yazılı isteklerinin Genel Kurul Divan Başkanlığına verilmesiyle mümkündür.

                Olağanüstü Genel Kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya en son Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 1/5 inin yazılı talepleri üzerine toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan organ ve üyeler gündemi tespit etmelidirler.

 

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde 18-

Genel kurul toplantısını yönetmek için başkanlık divanına 1 başkan ve 2 kâtip üye açık oyla seçilir. Genel kurul kararları iş bu tüzük aksine hüküm bulunmadıkça, katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Her üyenin 1 oy hakkı vardır. Vekâlet ile oy kullanılamaz. Tutanaklar Genel kurul başkanlık divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda yönetim kuruluna teslim edilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE ETKİLERİ

Madde 19-

                Genel Kurul, kulübün en yüksek ve yetkili organıdır. Aşağıda yazılı hususları müzakere eder ve karara bağlar:

 • Kulüp başkanı ve kulüp organlarının seçilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi,
 • Yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Kulübün federasyona katılması veya ayrılması,
 • Kulübün, dernekler kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen usul ve şartlara riayet edilmesi şartı ile uluslar arası faaliyette bulunması
 • Yapılması gereken işlerde yönetim kurulu ve diğer kurullara yetki vermesi
 • Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi
 • İbra edilmeyen organ hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermek
 • Üyelerin kesin ihraç işlemlerini karara bağlamak
 • Kulübün feshedilmesi,
 • Mevzuat veya kulüp tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi

 

YÖNETİM KURULU

Madde 20-

                Yönetim kurulu, Yönetim Kurulu 7 Asil ve 7 Yedek üyeden oluşur ve kulübün karar ve yürütme organıdır. Yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak kulübün çalışma faaliyetlerini, tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür.

                Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

 • Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek, kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Kulübün bütçesinden bölümler ve maddeler arasında aktarmalar yapar, yeni bölümler açar, gelir ve giderleri onaylar,
 • Genel kurul kararlarını yürütmek, komiteler kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek, bu nedenle profesyonel veya özel sözleşmeler ve protokoller yapmak, yapılan protokol ve sözleşmeleri feshetmek, Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari ve teknik personel kadrosunu tespit etmek ve yürütme birimi görevlerini tayin etmek, teknik komitenin tayin ve azline karar vermek,
 • Disiplin kurulu kararlarını onaylamak,
 • Disiplin cezalarının kaldırılması taleplerini Genel kurula sunmak ve Genel kurul kararlarını uygulamak,
 • Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi ifa edebilmeleri için gerekli şartları sağlamak,
 • Yönetim kurulu aidat tahsiline ait bordosunu, profesyonel futbolculara ödenen maaş, transfer ücreti ve primlerle, teknik ve diğer ücretli elamanların ücretlerini ve sair masraflarını noterden tasdikli yasal defterlere işlenmesini sağlamak ve bunları denetlemek,
 • Üyeler arasında birlik ve beraberliğin kulüp için de huzur ve düzenin sağlanması ile ilgili tedbirleri almak,
 • Yönetmelikleri yapmak,
 • Derneğin borçlanmasına karar vermek,
 • Genel kurul gündemini hazırlamak,
 • Ayrıca tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve buna ait yetkileri kullanmak, yönetim kurulu görev ve yetkilerinden bir kısmını bir veya birkaç üyeye devredebilir. Yetki devri yapılan üyeler yaptıkları işlerden dolayı yönetim kuruluna ve yasal mercilere karşı sorumludurlar.

ÖZEL GÖREV VE YETKİLER

Madde 21-

 • BAŞKAN

Kulübün başkanı yönetim kurulunun da başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinden ayrı seçilir. Kulübün manevi şahsiyetini temsil eder.

Devlet teşkilatı kurumlar kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.

Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler.

Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler, yönlendirir.

Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kulübü temsil ve ilzam eder.

Mevzuatın ve kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

Ayrıca başkan, kulübü taahhüt altına koyan evrakı, genel sekreter ile birlikte sarfiyat evrakını ise mali sekreter ile birlikte imza eder.

 • BAŞKAN VEKİLİ

Başkanın bulunmadığı veya mazereti nedeniyle katılmadığı toplantılara başkanlık eder. Başkanın haiz oluğu tüm yetkileri kullanır.

 • BAŞKAN YARDIMCISI

Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı dönemlerde yapılan toplantılara başkanlık eder.

 • GENEL SEKRETER

Kulübün muhaberatından birinci derece sorumlu ve yetkilidir. Dernekler kanunu, beden terbiyesi, tüzük ve yönetmelikler gereğince tutulması gereken dosya, kayıt ve defterlerin düzenli tutulmasından ve korunmasından ilgili mercilere ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 • SPORTİF FAALİYETLERDEN SORUMLU AS BAŞKAN

Derneğin faaliyet gösterdiği spor branşlarının tümünün yönetiminden kulüp başkanına ve yönetim kuruluna karşı sorumludur. Faaliyet gösteren branşlara teknik direktör, antrenör, menajer, masör gibi elamanların alınmasını temin eder. Teknik kadroda bulunan tüm sporcuların anlaşma, mukavele ve lisanslarını tanzim ve takip eder. Teknik kadronun çalışma ve ihtiyaçlarından bizzat sorumludur.

 

 • MALİ İŞLERDEN SORUMLU AS BAŞKAN

Derneğin bütün muhasebe iş ve işlemlerini yürütür ve gelirlerini yasa usulünce tahsil ve idare eder, sarfiyat hesaplarını başkan veya vekili ile birlikte imza eder. Yıllık hesap raporlarını tanzim eder, gelecek yılın bütçe tasarısını hazırlar, sarfiyatların bütçeye uygun olarak yapılmasını sağlar, derneğin veznesini tutar başkan ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 • BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU AS BAŞKAN

Derneğin basına karşı ve basınla olan ilişkilerini düzenler başkan ve yönetim kurulunun bilgisi dahilince basın bültenleri hazırlar demeçler verir, derneğin halkla olan ilişkilerini düzenleme, kaynak temini için kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sağlama, resmi ve özel futbol müsabakalarında seyirci atmosferini yükseltme, aynı zaman da teşvik etme, her türlü reklam unsurlarının oluşumu için girişimlerde bulunma, anlaşma sağlama ve neticelendirme faaliyetlerinde bulunur yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 • ALT YAPI VE TESİSLERDEN SORUMLU AS BAŞKAN

Dernek ve tesislerin her türlü ihtiyaçlarını takip eder ve karşılar, demirbaş ve malzeme kaydını tutar, bu malzemelerin muhafaza ve bakımını sağlar, derneğin alt yapısının çalışmalarından, ihtiyaçlarının temininden ve takibinden bizzat sorumludur. Yönetim kuruluna ve başkana karşı sorumludur.

 • SAĞLIK, FEDERASYON TEMSİLCİSİ VE DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU AS BAŞKAN

Sporcu ve teknik personelin sağlık durumlarının tümünden sorumludur. Ciddi sakatlık ve hastalıklarda yönetim kuruluna detaylı bilgi verir. Sevk işlemlerinde ön rapor hazırlar. Kulübün federasyon ile olan her türlü ilişkisini sağlar ve buradaki işleri bizzat takip eder. Kulüp ve federasyon arasındaki koordinasyonu sağlar. Yurt dışındaki federasyonlarla ilişki kurar. Ülke dışında her türlü organizasyonun sağlanması için girişimlerde bulunur. Kamplar için rapor hazırlar. Yönetim kurulu ve başkana karşı sorumludur.

 DENETLEME KURULU

Madde 22-

                Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler arasından bir başkan seçilir. Kurul kulübün gelir ve giderlerini 12 ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplantı halinde Genel kurula sunar.

                Denetleme Kurulu; bir hafta önceden haber vererek dilediği zaman defter, işlem ve belgeleri incelebilir.

                Gerektiğinde yönetim kurulunu uyarır. Denetleme raporlarını yılda 1 kez rapor halinde yönetim kuruluna bildirir.

İÇ DENETİM

Madde 23-

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

DİSİPLİN KURULU

Madde 24-

Disiplin kurulu ;Genel kurul üyeleri arasından gizli oyla seçilir, üç asil ve üç yedek yeden oluşur. Asil üyeler arasından bir başkan seçerler.Kurul kulüp üyelerinin ve sporcuların kulübün tüzükte belirlenen amaç ve ilkelerine ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetler ve rapor düzenler.Düzenlenen raporlar yönetim kuruluna ve toplantı halinde Genel kurula sunulur.

Tüzükte olmayan hususlar Dernekler yasası ve ilgili yasalar uyarınca uygulanır.

 

 

CEZALAR

Madde-25

                UYARMA; üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olmasının yazım ile bildirilmesidir.

                KINAMA; üyenin tutum ve davranışlarının kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

                Aynı türden ikinci kez suç işlenmesi halinde üye, eylemine uyan cezanın bir üstü olan ceza ile cezalandırılır.

 

DİSİPLİN SUÇLARI

Madde -26

                UYARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

 • Dernek disiplinini bozacak söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak
 • Kulüp bina ve tesislerinde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kurallarının dışına çıkmak

 

KINAMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

 • Kulübün onuruna ve saygınlığına zarar verecek söz, eylem yada davranışta bulunmak
 • Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak
 • Yetkisi ve görevi olmadığı halde kulüp adına söz söylemek iş veya yayın yapmak
 • Yönetim kurulu kararlarını engellemek ya da ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak
 • Tüzük hükümlerine ve Genel kurul kararlarına aykırı davranmak

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI

Madde 27-

                Disiplin cezasına dair kararlar derhal uygulanır. Uyarı ve kınama cezası yönetim kurulu tarafından verilir. Uyarı ve kınama cezasına karşı yapılan itiraz karardan sonra yapılacak ilk yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 28-

                1-Üye aidatları,

                2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

                3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

                4-Bağışlar ve yardımlar,

                5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlar,

                6-Belediye ve bütçesinden ayrılan pay,

                7-Resmi ve özel müsabaka hasılatları

8-Spor toto ve spor toto gelirleri ile milli piyango idaresi tarafından düzenlenen şans oyunları gelirleri

                Gazete, dergi ve öteki basılı eserler karşılığında para ve başkaca yardım toplanamaz.

 

 

 

 

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

Madde 29-

                Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 30-

                Tüzük değişikliği genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 oranında kabul etmesiyle gerçekleşir. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üyelerin 2/3’ü oranında kabul edilmesiyle gerçekleşir. İkinci toplantıya katılım sayısı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iki katından aşağı olamaz ve alınan kararlar geçersiz sayılır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 31-

                Derneğin genel kurulda feshi için tüzüğü göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az 2/3 nün toplantıda hazır bulunması zorunludur. ilk toplantıda çoğunluk olmaması halinde, ikinci toplantıda sayı aranmaz.bu durumda katılan üyelerin 2/3 ü çoğunluğu ile fesih kararı alınabilir.Bu durumda 5 kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulabilir.

SON HÜKÜMLER

Madde 32-

Bu Tüzükte olmayan hükümler,dernekler yasası ile ilgili yasalar uyarınca uygulanır.Bu madde için anlaşılmayan hususlarda 5253 sayılı kanuna uyulur.